Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Hvorfor møte på Generalforsamlingen?

Publisert 15.03.2015 kl.18.21

Det er fordi det er din mulighet som medlem til å påvirke hvilken retning du vil at Nordstrand skal styres.

Hvorfor møte på Generalforsamlingen?

Nordstrand Idrettsforenings øverste organ er Generalforsamlingen. Den er din mulighet som medlem til å påvirke hvilken retning du vil at Nordstrand skal styres.

Det skal velges personer til viktige verv og budsjettet for året skal vedtas. For at du skal ha mulighet til å være med på å påvirke dette er det viktig at akkurat du møter opp.

NIFs lov sier; For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21

Tallenes tale er klar
Det er en negativ utvikling i så godt som alle klubber i Norge. Mindre enn 15 % av medlemmene deltar, og av de fremmøtte er ca. 2/3 menn. Snittalderen på de fremmøtte er 50 år, og det er de samme som går igjen fra år til år.

Tallene fra Nordstrand er ikke noe unntak, og vi er dessverre dårligere enn snittet. Av vår 535 stemmeberettigede medlemmer, var det kun 29 oppmøtte representanter på Generalforsamlingen i 2014. I prosent viser dette at under 6 % av de aktive medlemmene med stemmerett i klubben er med på å påvirke hvilke prioriteringer og satsingsområder Nordstrand skal ha for det kommende året, og lengre frem i tid.

INNKALLING

------------------------------------------

Idrettens representative system
Idretts-Norge er basert på et demokratisk representativt system, der det er medlemmenes deltakelse i de respektive klubbene som er grunnlaget for hele den hierarkiske oppbyggingen i idretten her til lands. Dette gjøres igjennom representasjon på årsmøter, og ved deltagelse i de lokale styrene og andre verv.Bildet: Norsk idrett er strukturert og organisert igjennom et hierarkisk system

Idrettstinget:
Idrettstinget er Norsk idretts øverste organ. Dette avholdes hvert 4 år i april/mai. Fordelingen på hvem som har møte og stemmerett i her er delt 50/50 mellom idrettskretsene og særforbundene, hver av 75 representanter. I tillegg er det en representant for alle aktive utøvere. Idrettstinget diskuterer og vedtar de store politiske sakene hva gjelder idrett i Norge, og det er her de store debattene ofte utspiller seg.

Norges Idrettsforbund (NIF): 
Norges Idrettsforbund er øverste organ i Norges største folkebevegelse, og setter ut i live det som Idrettstinget vedtar. Dagens visjon er: «Idrettsglede for alle, alle skal ha mulighet til å utøve idrett ut i fra sine ønsker og behov».

Idrettsrådene: 
Idrettsrådene er fungerende i alle kommuner med mer enn tre idrettslag. Oppgavene til idrettsrådet er å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. Idrettsrådet har også ansvaret for å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM), utvikle lokale idrettspolitiske handlingsrom, og være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

Særforbund: 
Særforbund er den høyeste faglige myndigheten for den respektive idrett. Den faglige myndighet behandler og løser saker av idrettslig karakter innenfor sin respektive idrett. Særforbundenes styrer består av representanter fra idrettslagene, årsmøtene.

Særkretser/regioner: 
Særkretser/regioner er den lokale aktøren underlagt særforbundet innenfor den respektive idretten. Særkretsens formål er å arbeide for idrettens utvikling innen kretsen, og fremme samarbeid mellom lagene og grupper i kretsen. De skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder innenfor sin krets.

For at Nordstrand skal kunne utvikle seg til det beste for sine medlemmer og sitt område, er det viktig at du som medlem engasjerer deg i klubbens virke, og er med på å beslutte hvor vi skal.

Vi gleder oss til å se deg på Generalforsamling den 25. mars kl. 19.30.