Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Praktisk informasjon

Publisert 26.05.2023 kl.17.05

Her finner du litt praktisk informasjon rundt åpningstider, henting, priser, forsikring, etc.

For hvem
Barn i alderen 6-10 år (1.-5. klasse) fra alle skolene i Nordstrand bydel. Du trenger ikke være medlem av Nordstrand Idrettsforening for å delta på Niffo!

Bemanning
Instruktørene vil ha en pedagogisk og eller sportslig kompetanse. Normen for bemanningen er 15 barn pr. instruktør. I tillegg skal det vurderes ekstra ressurser når det er barn med spesielle behov.

Leke og oppholdsarealer
Arealene som brukes for Niffo er Nordstrand Arena, Nordstrand idrettspark, samt fasiliteter tilhørende Nordstrand IF ellers.

Oppstart
Niffo starter opp mandag 31. juli og varer hele skoleåret 2023-24.

Åpningstider og ferie
Åpningstiden er fra skoleslutt til kl. 16.45. Det er åpent alle hverdager, også i høst-, vinter- og første del av påskeferien. Vi holder stengt helligdager, juli og siste dag før juleferie er onsdag 20. desember. Vi åpner igjen tirsdag 2. januar 2024. Planleggingsdag i 2024 er dagen etter Kristi Himmelfartsdag, fredag 10. mai. Siste Niffo dag skoleåret 2023/24 er torsdag 22. juni, så innlemmes de i Campene uken etter som er uke 26.

Antall dager
Man velger selv hvor mange dager i uken man ønsker å delta, antall dager kan endres underveis. Det er også mulig å melde seg på i løpet av året. Etter innmelding vil man automatisk motta påmelding for neste periode på e-post.

Melding av fravær
Foresatte plikter å informerer oss om barnas fravær, fortrinnsvis innen kl. 11.00 samme dag. Fravær skal meldes på basetelefonen (41769664).

For sent henting
I tilfeller der barn hentes etter stengetid som er 16.45 vil foresatte bli belastet med kr 100 første kvarter, kr 250 andre kvarter, og kr 250 videre til klokken 18.00.

Priser
Se egen meny for priser. Endring i betalingssatser kunngjøres i e-post senest 2 måned i forkant.

Betaling
Pris for antall dager heltids- eller deltidsplass, fremkommer i påmeldingsskjemaet. Vi har 10 % søskenmoderasjon, velg da "Påmelding Niffo - x dager i uken - Månedsbetaling - Søskenmoderasjon (fra barn nr. 2)". Vi refunderer siste mnd. for de som skal ha søskenmoderasjon (Spond har ikke løsning på dette pr. nå).

Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær, for eksempel ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, minimum 3 uker fravær.

Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i mer enn 2 måneder, vil plassen kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre restansen gjøres opp i sin helhet eller at det inngås en betalingsavtale med Nordstrand IF.

Betaling av Idrettsfritidsordning hos Nordstrand IF er fradragsberettiget på skatten. Se skatteetaten.no.

Oppsigelse
Det er 2 måneders oppsigelsestid, fra den 1. i hver måned. Hvis du melder deg ut den 8. mars må du betale til og med mai samme år.

Permisjon
Søknad om permisjon fra Niffo-plassen sendes til leder for Niffo, eller fungerende leder innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Leder avgjør om søknad om permisjon fra Niffo-plassen er gyldig. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Klagen sendes til daglig leder i Nordstrand IF.

Permisjon kan innvilges når:
-Foreldre / foresatte har omsorgspermisjon.
-Ved alvorlig sykdom i familien.
-Familien er i en krisesituasjon.
-Ved uventet arbeidsledighet i familien.
-Andre spesielle grunner.
-Alvorlige skader på barnet som gjør at det ikke kan delta på aktiviteten.

Forsikring
Alle barn er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige Forsikring.

Stenging av Niffo
Stenging av Niffo som følge av uforutsette forhold avgjøres av daglig leder. Driftsstans grunnet uforutsette forhold gir ikke grunnlag for betalingsfri.

Ved liten påmelding til Niffo vil ikke tiltaket bli gjennomført, påmeldte skal ha beskjed senest 1. august hvert år.

Taushetsplikt
Alle som forvalter Niffo-saker, er underlagt opplæringslovens regler om taushetsplikt (Jf paragraf 15 pkt. 3 og 4).  

Meldeplikt
Personalet ved Niffo har meldeplikt til barnevernet dersom de har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Politiattest
De som arbeider i Niffo skal fremlegge tilfredsstillende politiattest. Dette gjelder også vikarer og andre som jobber med Niffo.

Unntak fra vedtektene
Ved særskilte grunner kan det gjøres avvik fra vedtektene, dette avgjøres av daglig leder for Niffo og daglig leder i Nordstrand IF.

Klage
Klage i forbindelse med Niffo tas opp med leder for Niffo. Går klagen på ledelse av Niffo, tas klagen opp med daglig leder i Nordstrand IF.