Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årsmøte i Nordstrand IF 2024

Publisert 11.03.2024 kl.21.18

Vi minner om årsmøte i Nordstrand IF tirsdag 19. mars klokka 19.00 i møterom Panorama/Engasjement i Nordstrand Arena. Registrering fra 18.45. Sakslisten og sakspapirer finner du nedenfor.

Årsmøte i Nordstrand IF 2024
Årsmøte 2024 foregår i Nordstrand Arena

Årsmøtet er NIFs høyeste myndighet

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets viktigste oppgaver er å godkjenne idrettslagets regnskap, fastsette budsjett, medlemskontingent og treningsavgift og velge representanter til styre og andre tillitsverv. Årsmøtet vedtar også foreningens organisasjonsplan. På årsmøte deles også ut hedersbevisninger til medlemmer som har gjort en særskilt innsats for idrettsforeningen.

Saksliste til årsmøte 2024

Sak 1   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2   Velge dirigent(er)
Sak 3   Velge protokollfører(e)
Sak 4   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5   Godkjenne innkallingen
Sak 6   Godkjenne sakslisten
Sak 7   Godkjenne forretningsorden
Sak 8   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10   Behandle forslag og saker
        10.1 Langtidsplan for Nordstrand IF 2024-2027
        10.2 Kriterier for utmerkelser og forslag til ny pris
Sak 11   Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12   Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13   Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14   Foreta følgende valg
  14.1   Styre
  14.2   Kontrollutvalg
  14.3   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  14.4   Valgkomité
Sak 15   Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16   Utdeling av hedersbevisninger

Sakspapirer

Klikk her for å laste ned Årsmelding 2023 med alle saksdokumenter.

Praktiske opplysninger

Møt opp i god tid, så vi får registrert alle stemmeberettige før møter starter (vi åpner 18.45).

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Nordstrand IF er en medlemsorganisasjon, som er eid av egne medlemmer. Medlemmer som i kalenderåret fyller 15 år, som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og betalt kontingent har stemmerett og er valgbare på årsmøtet. I etterkant av årsmøtet legges protokollen ut på NIFs hjemmesider.

For mer informasjon om gjennomføring av møtet og hvem som har stemmerett, se opprinnelig innkalling.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg

Alle saksdokumenter: Årsmelding 2023 for Nordstrand Idrettsforening
Forretningsorden