Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Oppsummering 2020

Publisert 21.03.2021 kl.9.55

Årsmøtet i Nordstrand IF nærmer seg. Her kan du lese styrets oppsummering av det krevende koronaåret 2020.

Oppsummering 2020

Nordstrand IF i det vanskelige koronaåret

2020 har vært ett av de mest krevende årene i Nordstrand IFs historie. 12. mars gikk hele Norge i lockdown på grunn av et virus som spredde seg over hele verden. Fram til sommeren var nesten all aktivitet avlyst. Ansatte ble permittert, hallen ble stengt, anleggene våre la brakk. Først i juni ble det åpnet for at barn og unge kunne være i aktivitet igjen. På sensommeren og høsten ble det også åpnet for kamper blant barn og ungdom i både håndball og fotball. I november kom derimot den tunge kontrabeskjeden, det aller meste av aktivitet måtte igjen stanses og vi gikk en tung vinter i møte. 

Hovedprioriteten til styret og administrasjonen har hele tiden vært å opprettholde så mye aktivitet som mulig – og samtidig bidra til den store dugnaden for å hindre at smitten sprer seg. Når vi ser tilbake på 2020 har vi lykkes med mye. Så langt vi har oversikt har ingen blitt smittet i forbindelse med aktivitet i regi av foreningen. Og alle som har vært en tur på Niffen har fått med seg at det midt oppi pandemien har foregått massevis av aktivitet. Alt dette kan vi takke administrasjonen og alle trenerne og de frivillige rundt lagene for, som har stått på i hele denne krevende perioden nettopp for at alle i Nordstrand IF skulle få et så godt tilbud som mulig. 

Saksliste og sakspapirene til årsmøtet finner du her

Da vi så hvor alvorlige konsekvenser pandemien ville få, nedsatte styret raskt en koronagruppe for å sikre at foreningen til enhver tid var løpende oppdatert på alle rådene og smittevernreglene som ble gitt fra både idretten, helsemyndighetene og kommunen. Året har vært en krevende tid for oss alle, og å drive et stort idrettslag med viktige aktiviteter for bortimot 1800 aktive utøvere og et stort frivillighetsapparat har slettes ikke vært enkelt. Stadig nye restriksjoner og regler har utfordret oss alle, den ene uka kunne vi ha publikum i hallen, den neste uka ble vi nødt til å stenge. Usikkerheten har vært stor, og ansatte, trenere og frivillige har på forbilledlig måte bidratt på alle mulige vis.

Det har vært flere lyspunkter. I mai åpnet vi en helt ny ballbinge, der den midlertidige hallen sto. Kanskje en av de største i hele landet. Det etterlengtede utstyrslageret for fotballen ble også åpnet. Gjennom fire sommeruker deltok mer enn 400 barn på Camp Nordstrand, der et stort antall av våre unge utøvere var engasjert som instruktører og ledere. Et viktig lyspunkt var at A-laget håndball damer rykket opp til 1. divisjon. Det er for øvrig blitt gjennomført et svært vellykket prøveprosjekt med e-sport. NIFFO har stort sett vært åpen fra slutten av mai. Erfaringen er at stadig flere barn ønsker å benytte seg av dette flotte tilbudet. Det samme gjelder akademiet og ikke minst det nystartete tilbudet ballidretten for de aller minste, som ved utgangen av året allerede teller godt over 100 håpefulle jenter og gutter. Koronatiden har på ingen måter gått utover rekrutteringen til foreningen!

Men alt har ikke vært like lyst. Alle fotball- og håndballcupene våre ble avlyst. Avlyst ble også Løvelekene og Ulvøya Rundt. Allsporten startet så vidt opp igjen, men ble raskt nødt til å stanse. Triatlon har fått trent, men ikke fått deltatt i konkurranser. Det har vært langt mindre aktivitet i både hallen og Storstua enn vi skulle ønske. Det er blitt færre møtepunkter mellom barn, ungdom og voksne. Men aller verst har koronaåret 2020 gått utover de voksne utøverne, de over 19 år. Med unntak av damelaget vårt, som har vært en del av toppidretten, har ingen av seniorlagene fått lov til å spille kamper. Håpet har hele tiden vært der, og skuffelsene like store hver gang det kom nye beskjeder. Også treningene for seniorene har vært utsatt for strenge begrensninger. Til tross for restriksjonene har flere av seniorlagene hatt et imponerende høyt aktivitetsnivå, med jevnlige treninger mange ganger i uka i periodene det var lov å trene. 

Medlemsutviklingen

Ved utgangen av 2020 var det 2183 medlemmer i Nordstrand IF, hvorav de aller fleste barn og unge under 20 år. Sett under ett har antallet medlemmer økt med 134 personer fra 2019 til 2020. Mye av økningen skyldes god rekruttering i de yngste årgangene i foreningen. Så langt er det usikkert hvor stor effekt koronatiden har hatt på frafallet i de eldre årsklassene. 

Styret

Styret har i 2020-21 bestått av tolv frivillige personer med ulik tilknytning til foreningen. Det har blitt gjennomført ni styremøter, hvorav de fleste digitalt. Styret har et overordnet ansvar for å videreutvikle foreningen, for å forvalte foreningens økonomi, og for at foreningen opererer innenfor rammene av norsk lov og lover og vedtak satt av idretten og foreningen selv. Styrets viktigste oppgaver i 2020 har vært knyttet til økonomi og til gjennomføring av mest mulig sportslig aktivitet innenfor rammene av koronarestriksjonene. Å sørge for god informasjon til medlemmer, trenerapparat og frivilligheten har hatt høy prioritet.

Styret har i 2020 jobbet videre med å implementere modellen innført i 2019 der foreningen ikke lenger har gruppestyrer for særidrettene, men kun ett felles styre for hele Nordstrand IF. Et viktig mål for styret er at frivilligheten skal finne sin plass med tydelige ansvarsforhold mellom administrasjonen og det frivillige arbeidet. På grunn av de mange restriksjonene knyttet til å møtes fysisk, har det vært krevende å finne nye måter å engasjere de viktige frivillige kreftene vi vet finnes i foreningen. Styret vil jobbe videre med dette og legger fram for årsmøte i 2021 en helhetlig organisasjonsplan som skal tydeliggjøre roller, utvalg og ansvarsforhold i foreningen.

Administrasjonen

Nordstrand Idrettsforening er en liten bedrift. I 2020 har det vært utført 6,0 årsverk i administrasjonen. I tillegg har i overkant av 130 ungdom og voksne mottatt lønn som trenere og instruktører på lagene våre, NIFFO-akademiet, ballidrett og Camp Nordstrand. 

Administrasjonen har vært ledet av Sverre Kildahl. Kildahl har ledet arbeidet på en svært god måte. Foreningens sportssjef, Anna Collett, har hatt det overordnete ansvar for foreningens sportsavdeling og alle våre idretter. Mette Blomqvist har hatt administrative roller innen håndballgruppen. I fotballgruppen ble det administrative fordelt mellom Stig Steive, Thomas Holm og Simon Hansen, der flere også har hatt treneransvar for mange av våre fotballag. Gunnar Flaten har hatt ansvar for Niffo-akademiet. Rune Svendsen og Ken Flisvang har hatt ansvar for drift av anleggene våre, sammen med Håkon Arnesen - vår arbeidsomme vaktmester-assistent, som også i 2020 har utført sine arbeidsoppgaver utmerket.

Sportsavdelingen har foruten den daglige administrative oppfølgingen, blant annet arrangert temakvelder og kurs, trenertreff med veiledere, hatt fokus på spillerutvikling, jobbet systematisk med tanke på rekruttering til de yngste årgangene, rekruttering av trenere, samt hatt ansvar for fotball- og håndballskoler og andre tilbud i skoleferiene (Camp Nordstrand). 

Styret er svært godt fornøyd med hvordan administrasjonen har skjøttet sine oppgaver i et spesielt krevende år. Det er i 2020 ikke blitt rapportert om skader eller ulykker for våre ansatte.

Niffo-akademiet

Niffo er Nordstrand Idrettsforenings «etter skolen-tilbud» til barn i Nordstrand bydel fra 1. til 5. klasse. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive rett etter skolen, og et alternativ til Aktivitetsskolen. På Niffo får barna sunn mat servert fra Storstua, de får hjelp til lekser, og barna tilbys ulike idretter og aktiviteter fra kvalifiserte trenere og instruktører. Hovedbasen er Nordstrand Arena og tilhørende fotballbaner. 

I 2020 har Niffo-akademiet hatt ansvar for akademitreninger på fotball og håndball. Niffo-akademiet er et tilbud til barn fra 4. – 8. klasse hvor det legges vekt på ferdighetsutvikling, mestring og idrettsglede i trygge omgivelser.

Frivilligheten

Det flotte tilbudet til våre medlemmer ville aldri latt seg gjennomføre uten den iherdige innsatsen fra de hundrevis av frivillige som står på for foreningen og lagene sine gjennom hele året. I 2020 har godt over 300 frivillige trenere vært i sving. I kroner og øre ligger det en betydelig verdi i alt det frivillige arbeidet som også foreldrekontakter, hallvakter, billettvakter, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre personer i viktige funksjoner nedlegger. Og minst like viktig er den betydningen det viktige frivillige arbeidet har for alle barna våre og for miljøet i vårt nærområde. 

Tusen takk til alle dere frivillige, for alt dere gjør for våre medlemmer, samtidig som dere videreutvikler Nordstrand Idrettsforenings verdier knyttet til respekt, samhold og engasjement.

Allsport

Allsport-gruppen har ca. 80 medlemmer i alderen fem til 30 år. Gruppen er organisert i fire undergrupper – Allsport Basis, Allsport Håndball, Allsport Fotball og Allsport Bowling. Gruppen samarbeider med andre klubber på følgende aktiviteter: Allsport Innebandy (Sagene IF), Allsport Svømming (Lambertseter Svømmeklubb), Allsport Golf (Grønmo Golfklubb), Allsport Klatring (Kolsås klatreklubb). I tillegg har gruppen etablert et samarbeid med DNT Oslo & Omegn for å arrangere turer én gang i måneden. Tanken var at turene skulle være et alternativ til treningene, men denne aktiviteten ble også nedstengt i november. 

Pandemien har hatt store konsekvenser for aktivitetene i 2020. Siden nedstengningen har gruppen kun hatt sporadiske aktiviteter og det er usikkerhet rundt hvor mange som kommer tilbake etter pandemien. Det antas at aktiviteter kommer i gang i løpet av sommer og høst 2021. Løvelekene 6. juni vil muligens være første aktivitet i 2021. 

Fotball

Fotballgruppen har ved utgangen av 2020 rundt 900 aktive utøvere. Antall aktive fotballspillere har over tid vært relativt stabilt, både blant jenter, gutter, menn og damer. I barneårgangene er det engasjert mange ivrige foreldretrenere, og det er stor oppslutning om frivilligheten rundt årgangene. I ungdomsårgangene har foreningen mange kompetente trenere ansatt eller på kontrakt. Takk til alle dere på årgangene for den betydelige arbeidsmengden dere nedlegger.

Det er stor bredde på nesten alle årganger, i tillegg mange gode årganger og lag, og en rekke talentfulle spillere. Ekstra gledelig er at de yngste årgangene er i gang med store grupper gutter og jenter. Vi ligger fortsatt på en jenteandel på ca. 20 prosent.

Nordstrand A-lag herrer skulle spilt i 3. divisjon etter en flott 5. plass som nyopprykket i 2019. A-laget kom aldri i gang som følge av pandemien. A-lagene for herre og dame har ikke kunnet spille treningskamper siden mars i fjor og har ikke fått trene med kontakt. Likevel har de holdt motet oppe og trent bra. Alle årgangene våre ble rammet slik at de fikk kun spilt en begrenset høstsesong. Likevel er inntrykket at årgangene i fotballen har klart seg bra under de rådende forhold.

Håndball

Håndballen har 700 aktive spillere. Vel halvparten er tilknyttet barnehåndballen, 37 prosent ungdoms-håndballen og 10 prosent er seniorspillere. Antall aktive spillere er uendret fra 2019 til 2020. Målet er å få enda flere håndballspillere på alle nivåer. Det er fortsatt langt flere jenter enn gutter som spiller håndball, og det er et uttalt mål å rekruttere og beholde enda flere gutter. 

I samsvar med foreningens motto «Flest mulig - lengst mulig - best mulig», er det viktig for Nordstrand håndball å ha både et dame- og herrelag i toppen av norsk håndball, med flest mulig spillere med lokal forankring. Det var derfor et stort lyspunkt i 2020 at damelaget rykket opp til 1. divisjon! 

For å beholde landets beste junioravdelinger både på gutte- og jentesiden, er det etter styrets vurdering viktig at det finnes lag på høyere nivå som gir yngre spillere noe å strekke seg etter. Samtidig er det kostnader forbundet med å ha to lag i landsdekkende seriespill, og det er enighet om at vesentlig egeninnsats er nødvendig for at håndballgruppen skal kunne bære de økonomiske konsekvensene. Styret mener at senioravdelingen ikke skal belaste bredden vesentlig økonomisk, og har lagt klare føringer om betydelig dugnadsinnsats for å holde kostnadene nede på et minimum for foreningen. 

Foruten seriespill i 1. divisjon ble det minimalt med kampaktivitet fra mars og ut året. Med de strenge koronarestriksjonene har alle lag blitt berørt. Bortsett fra damelaget har ingen seniorlag trent i hall, eller med nærkontakt fra mars og ut året. Etter nedstengingen i høst fikk heller ikke ungdomshåndballen trene inne. Trenere forteller at det har vært et meget krevende år og at det har vært utfordrende å holde motivasjonen oppe hos spillerne over så lang tid. Vi er imponert over innsatsen og engasjementet trenere, foreldrekontakter og andre frivillige har lagt ned i året som har gått. Tusen takk for innsatsen, den har vært uvurderlig.

I året som har gått har håndballgruppen jobbet for at kommunikasjon og dialog med trenere og foreldrekontakter skal bli enda bedre. I 2020 ansatte klubben to trenerveiledere – en til ungdoms-håndballen og en til barnehåndballen. Trener-veilederne har vært et svært positivt og viktig tilskudd for dialog og oppfølging av trenere. Det er også jobbet for å øke samarbeidet mellom trenere på tvers av årsklasser, særlig mellom junior og senior. I 2020 er det foretatt en gjennomgang av lønnsstrukturen på trenersiden, for å sikre større grad av forutsigbarhet og likhet på tvers av foreningen. Det er også jobbet godt med å sikre nok dommere til alle kamper og med utvikling av nye dommere.

For håndballgruppen har de organisatoriske endringene som ble gjennomført i 2019 vært krevende. Færre frivillige i sentrale posisjoner og begrensede administrative ressurser har medført stort press på styret og administrasjon. Sportssjef har dedikert mye tid til håndballgruppen, og det er jobbet mye med å finne gode trenerløsning både på lang sikt og ad hoc når det har vært behov for det.

Triatlon

Gruppen har rundt 40 aktive medlemmer. Triatlongruppen har lagt et år bak seg med lite konkurranseaktivitet, men har klart å gjennomføre en del fellesaktiviteter. Egentreningen fortsatte uavbrutt bortsett fra økter i treningsrommet. Nytt av året var felles sykkeløkter på en treningsplattform ved navn Zwift. Her møtes medlemmer for spesifikke sykkeløkter og ‘sosialiserer’ gjennom chat. Denne nye formen for økter vil bli tatt med videre i årene som kommer da dette er ansett som en suksess.

Gruppen har som vanlig god kontroll på økonomien og året 2020 ble året hvor svært lite ble gjort av innkjøp. Ulvøya rundt, som er et samarbeid med Lambertseter svømmeklubb, ble dessverre avlyst. Håpet er at dette lar seg gjennomføre i 2021.

Nabolagsklubb

Oslo Idrettskrets inviterte høsten 2020 alle fleridrettslag i Oslo til å delta i et nytt kvalitetsprogram, som kalles for «Nabolagsklubb». Styret besluttet at Nordstrand IF skulle søke og er nå tatt opp i dette toårige utviklingsprogrammet sammen med 24 andre idrettslag i Oslo. Målet med «nabolagsklubb» er å utvikle idrettslag i Oslo til å ta et utvidet samfunnsansvar med særlig fokus på å nå idrettens overordnete mål «idrettsglede for alle». 

Gjennom deltakelse i programmet vil Nordstrand IF i årene framover ha et særskilt fokus på å rekruttere og beholde enda flere av bydelens barn og unge i foreningens aktiviteter og jobbe for at familiens økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse. 

Programmet innebærer en egen ungdomssatsning, med særskilte ungdomstiltak, satsning på lederutdanning av unge i foreningen og en egen ungdomsrepresentant i styret. Programmet tilbyr også kursing av frivillige og et opplegg for å jobbe enda bedre med frivilligheten. Det skal utarbeides en klubbhåndbok, som skal svare på de viktigste spørsmålene om foreningen og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i foreningen. 

Å gjøre Nordstrand IF til en god nabolagsklubb vil ha høy prioritet de neste to årene.

E-sport

I 2020 har det vært gjennomført et prøveprosjekt der et begrenset antall barn og unge i alderen 9-14 har fått tilbud om trening i e-sport gjennom Nordstrand IF. Treningene har bestått av fysisk aktivitet, teori og undervisning samt det å trene på strategier og spille kamper. Prosjektet har jobbet etter tre hovedmål: mestring og utvikling, fysisk utfoldelse i trygge omgivelser samt samhold og sosial tilhørighet. 

Tilbudet har lykkes i nå alle disse målene, og spillergruppen består ved inngangen til 2021 av 23 gutter som har knyttet vennskap på tvers av alderstrinn og skoletilhørighet. Gruppen har trent hver fredag kveld i Nordstrand Arena og spillerne har deltatt på flere turneringer og i breddeserie i to spill. 

Styret ser på tilbudet om e-sport som et viktig og framtidsrettet tilbud, og ønsker å satse videre på dette gjennom å etablere e-sport som en permanent gruppe i Nordstrand IF. Flere idrettslag har gjort det samme. Gjennom e-sport vil Nordstrand IF nå ut til flere barn og unge i Nordstrandsområdet enn de som tradisjonelt søker seg til foreningen. At det er ventelister for å være med på prøveprosjektet viser at interessen og behovet for tilbudet er stort.

Anlegg

Nordstrand IF har i 2020 hatt driftsavtale med Bymiljøetaten om Nordstrand idrettspark (Niffen) og Hallager/Hundejordet. Avtalen innebærer at foreningen gjennom sommerhalvåret disponerer banene etter klokka 16 på hverdager og hele tiden i helgene. Foreningen har også en avtale om vinterdrift, som gjør at vi i året som gikk fikk full bruk av Storekunsten og Lillekunsten med fungerende undervarme. 

Undervarmen medfører driftskostnader, men betyr svært mye for fotballen og for de som ønsker å spille og trene hele året. Gjennom vinteren 2020 har foreningen også leid ut til andre klubber som ikke har undervarme. 

Anleggsgruppen har kartlagt behovet for oppgraderinger i Nordstrand idrettspark og vedlikehold av bygninger. Kartleggingen førte til at styret vedtok en femårig anleggsplan, der nytt utstyrslager for fotballen og en ballbinge på «minikunsten» hadde høyest prioritet. Disse to tiltakene ble realisert i 2020. Det er også søkt om og fått midler til å få realisert en sandhåndballbane i det nordøstlige hjørnet av Niffen. Planen er at denne skal realiseres i 2021.

Nordstrand Arena

Nordstrand Arena åpnet august 2018. Arenaen drives av Nordstrandhallen AS, et aksjeselskap der Nordstrand IF eier alle aksjene. Det er få idrettslag som kan smykke seg med å være eier av sin egen idrettshall, og som har en så flott kafé. Hallen og Storstua er blitt et viktig samlingspunkt for alle våre medlemmer, både sportslig og sosialt. 

Hovedoppgavene for hallen er drift av Storstua og treningssenteret, utleie av lokaler, gjennomføring av arrangementer, parkering og salg av sponsoravtaler. Selskapet endte i 2020 med et overskudd på kr. 412.905,-. På grunn av alle restriksjonene har 2020 likevel vært et krevende år også for Nordstrand Arena.

Styret i Nordstrandhallen AS har i 2020 bestått av Vegard Aaløkken (leder), David Aarstein, Mads Syversen (fram til 1. oktober), Sigbjørn Hoem, Aslak Førde og Hauk Jensen. Therese Lunde har hatt ansvar for Storstua og Rune Svendsen for drift, sammen med Ken Flisvang. Nordstrand IF takker alle som jobber for Nordstrandhallen AS. Til tross for strenge restriksjoner har dere alle bidratt til at Nordstrand IF har den beste hallen en idrettsforening kan ønske seg.

Nytt system for medlemshåndtering

I 2020 besluttet styret at foreningen skal bruke klubbløsningen i Spond. Med dette ble de mange Spond-gruppene som allerede var opprettet i foreningen bundet sammen i ett felles system. Med Spond Club fikk foreningen en ny kommunikasjonskanal og et nytt system for medlemshåndtering. Fra 2021 blir medlems-kontingenten og treningsavgifter fakturert gjennom det nye systemet.

www.nordstrand-if.no

Nordstrand IF sine nettsider - www.nordstrand-if.no - blir flittig brukt, og i 2020 har det vært publisert nærmere 60 nyhetsoppslag. Foreningen er aktiv på sosiale medier og har mange følgere. Takk til alle dere som bidrar med å lage oppslag, og til å spre store og små nyheter om det som skjer i foreningen.

Økonomi

Nordstrand IF er en stor klubb og det å ha en trygg økonomi er viktig for totaltilbudet til medlemmene. Til tross for korona er foreningens økonomiske situasjon god og årsregnskapet for 2020 endte med et overskudd på kr. 718.625. Egenkapitalen er forbedret og gjelden redusert. 

Foreningen har gått glipp av inntekter, men også utgifter er blitt borte. De ansatte har tatt en stor del av støyten gjennom permitteringer og medlemmene har bidratt til tross for redusert tilbud. Myndighetenes koronastøtte har også vært et viktig bidrag. 

Det ble tatt betydelig grep for å redusere kostnader og øke inntekter i 2020. Samtidig skaper koronasituasjonen fortsatt stor usikkerhet for 2021. Budsjett som legges frem for årsmøtet forutsetter ordinær drift. 

Ved utgangen av 2020 er foreningens egenkapital kr. 6.797.184,-. Det er ingen ting som taler imot videre drift av Nordstrand idrettsforening.

 

Hilsen styret, som i 2020/21 har bestått av:

Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Christian H. Johansen, leder allsport
Bjørn Rudjord, leder fotball
Kristine Høgh, leder håndball
Thomas Larsen, leder triatlon
Fritz Hansen, styremedlem
Karianne Bøe Hasle, styremedlem
Kenneth Juul, styremedlem
Tone Langbakken, styremedlem
Camilla Ryste, styremedlem
Stig Søderstrøm, styremedlem (fram til 8.2.2021)