Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Ny organisering av frivillig innsats i Nordstrand håndball

Publisert 10.10.2018 kl.21.00

Fra sesongen 18/19 innføres en ny organisering av den frivillige innsatsen i Nordstrand håndball. Med ny hall og en økning i aktiviteter, er vi avhengig av at innsatsen fordeles på flere hender.

Ny organisering av frivillig innsats i Nordstrand håndball

Oppgavekomitéer

Det opprettes seks komitéer som får ansvar for spesifikke oppgaver, og som skal bestå av foreldre til spillere i klubben. Det er fastlagt hvilke årganger som skal besette hver enkelt komité, og foreldregruppene skal på denne måten være innforstått med hvilke oppgaver de vil ha ansvaret for til enhver tid. En oppfølgingsansvarlig i håndballstyret vil følge opp aktiviteten i komitéene.

Det er opp til hver enkelt årgang å finne ut hvordan de oppnevner komitémedlemmer, men det anbefales at deltakelsen går på rundgang. Det er en fordel om de som stiller opp blir vernet fra øvrige dugnadsvakter som tildeles fra klubben. Dersom ingen melder seg frivillig, kan deltakelsen avgjøres ved loddtrekning. 

Omfanget av oppgaver vil variere i de ulike komitéene, og det er derfor beregnet forskjellig antall medlemmer i hver komité. Ved tilfeller av stor forskjell på antall spillere på lagene, oppnevnes det flere foreldre fra de lagene med mange spillere. En rettesnor her vil være 1 oppnevning pr 10 spillere.

Det er viktig å påpeke at noen av komitéene vil være avhengig av flere foreldre enn bare de som er medlemmer i komitéen, for eksempel ved gjennomføring av arrangementer o.l. En av oppgavene til disse komitéene blir derfor å rekruttere foreldre til å bidra.

Hva skjer nå?

Foreldrekontaktene på alle årganger er orientert om den nye organiseringen i komitéer. De har nå fått i oppgave å mobilisere sine foreldregrupper og rekruttere medlemmer. I løpet av oktober vil det bli innkalt til et oppstartsmøte hvor man gjennomgår oppgaver mer i detalj og legger en plan for arbeidet inneværende sesong. Da vil det også bli utdelt mer spesifikke instrukser til hver enkelt komité.

De seks komitéene

Her er en oversikt over de seks komitéene, hvilke hovedoppgaver de har, hvor mange medlemmer de skal bestå av, og hvilke årganger som skal besette komitéene:

>"Minispiller"-komité
Gjennomføring av arrangementer for de yngste

>Sosialkomité
Arrangere sportslige og sosiale sammenkomster på tvers av årganger

>Cupkomité
Planlegge og gjennomføre Nordstrand cup (mai) og Nordstrand Hummel cup (august) i samarbeid med cupansvarlig i administrasjonen

>Velkomstkomité
Delta på foreldremøte på nye årganger, informere om klubbregelment og følge opp foredrekontakter gjennom det første året

>Hallkomité
Åpne/lukke hall og ha vaktholde utenom kontortid

>Arrangementskomité
Bistå administrasjonen ifb med større arrangementer (elitekamper, landskamper, håndballens dag, etc

Komité Årsklasse Antall Ansvar/oppgaver
Minispiller 6,7 6 Gjennomføring av arrangementer for de yngste
Sosial 8,9 8 Arrangere sportslige og sosiale sammenkomster på tvers av årganger
Cup 10,11,12 12 Planlegge og gjennomføre cuper i samarbeid med administrasjonen
Velkomst 13 4 Delta på foreldremøte på nye årganger, følge opp foredrekontakter
Hall 14 4 Åpne/lukke hall og ha vaktholde utenom kontortid
Arrangement 15,16,18 12 Bistå administrasjonen ifb med større arrangementer