Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Holdning, motivasjon og miljø

Publisert 03.04.2018 kl.22.12

Nordstrand IF følger Norges Fotballforbunds retningslinjer for barnefotball 6-12 år. Våre holdninger er tuftet på klubbens verdier: Respekt, Samhold og Engasjement.  

Holdning, motivasjon og miljø

Vi har alle et ansvar for:

• Et inkluderende miljø uten mobbing, seksuell trakassering og rasisme

• Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte 

• Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som prestasjoner og resultater

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale verdier for hver enkelt spiller, leder og trener vil være respekt, samhold og engasjement. Alle forplikter seg til å følge klubbens retningslinjer for FAIR PLAY og vise holdninger som er i samsvar med dette

Grunnlaget for et godt miljø ligger i at foreldre og klubb trekker i samme retning. Vi har derfor et sett regler som foreldre kan strekke seg etter (Ref. Foreldrevettreglene utarbeidet av Norges fotballforbund):

1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare ditt eget barn

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke kritiser noen

4. Respekter lagleders bruk av spillere

5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser avgjørelsene

6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv

9. Vis respekt for klubbens arbeid - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du

11. Tenk på at det er lagleder som alene skal lede kampen - ikke du

12. Ikke gi instruksjoner til spillere under kamper og treninger

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:

• Hvor godt en selv vil kunne utvikle seg

• Hvor gode lagkameratene kan bli

• Hvor godt miljøet på laget kan bli

• Hvor godt laget kan bli

Kvalitetsutviklende standarder innen holdninger, miljø og trening er at:

• Alle nye trenere får informasjon om klubbens visjon, verdier og sportslige mål

• Alle trenere påminnes om visjon, verdier og sportslige mål hvert år

• Klubben vil jevnlig følge opp trenerne og årgangsansvarlige (øverste leder på hver årgang).

Dette vil samlet gi et godt grunnlag for å sikre at våre felles mål og visjoner oppfylles.

Det å lykkes (Mestre)

Det å lykkes med en finte, en scoring, en takling eller en gjennombruddspasning gir oss lyst til å trene videre. Det virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at “det å lykkes“ (mestre) oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

Veiledning (Positiv forsterkning)

Sørg for at all veiledning skjer i en positiv tone. Trenere og ledere skal alltid søke å gi en positiv tilbakemelding som vektlegger det som er bra, før man påpeker hvordan dette kan bli enda bedre. 

Miljø

I arbeidet med barn og unge er det viktig at det skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Mange svært gode lag i aldersbestemt fotball og seniorfotball har profitert på vektlegging av både det sosiale og det sportslige. Foreldrene kan sammen bidra til å forsterke dette samholdet ved å sørge for positivitet og engasjement rundt barna.

Konsekvenser

Brudd på retningslinjer fastsatt av klubb kan medføre sanksjoner. Sanksjonene vil være avhengig av grad av alvorlighet og alder på vedkommende. I ytterste konsekvens kan det bli ilagt   karantene. Alvorlige saker vil bli tatt opp i fotballstyret. I disse sakene er det fotballstyret som evt. vil avgjøre hvilken sanksjon som skal iverksettes.